BDDK, 27.12.2021 günü Twitter hesabından yayımladığı bir mesajla, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla” bazı Twitter hesapları hakkında, Bankacılık Kanunu’nun 74 üncü maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

BDDK’nın resmi sitesinde, bu suç duyurusu ve gerekçeleri hakkında, bu yazının hazırlandığı 28.12.2021 16:30 itibariyle bir bilgi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle,

(i)“Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik davranışların” ne olduğu, bu davranışların nasıl tezahür ettiği,

(ii)“Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik davranışların” “hangi bankanın/bankaların itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek” nitelikte olduğu veya neden “asılsız” olduğu

(iii)Ve nihayet, BDDK tarafından bunlar arasında nasıl bir illiyet bağı kurulduğu

konusunda elimizde henüz bir veri yoktur. Kamuoyu bu konuda bilgilendirilmemiştir.

Bununla birlikte, Bankacılık Kanunu’nun 74 üncü maddesi ile ilgili mevcut hukuki durum ve kişisel kanaatlerim şudur:

1- 74 üncü maddede tanımlanan “suç” nedir?

Bunlarla birlikte, 16.04.2020 tarihinde kabul edilen “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14 üncü maddesiyle, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aynen şu düzenlemeler eklenmiştir (https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7244.html) :

Bankacılık Kanunu’nun 74 üncü maddesinin başlığı “İtibarın Korunması”, içeriği ise, “5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” şeklindedir.

2- 74 üncü maddede yazılı suçun yaptırımı nedir?

Bankacılık Kanunu’nun 158 inci maddesindeki düzenleme aynen şu şekildedir:

“Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.”

3- 74 ve 158 inci maddelerde “suç” olarak tanımlanan fiiller nelerdir?

Öncelikle 74 üncü madde ile hangi hukuki yarar korunmaktadır; buna bakmak gerekir.

Bu düzenlemenin TBMM’ne sevk edilen gerekçesinde, aynen şu ifadelere yer verilmiştir:

“Bankaların faaliyetleri güvene dayandığından, bankalar hakkında yapılacak haberlerde gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi beklenir. Bankalar hakkında itibari zedeleyici haberler, bu kuruluşlarda fon çekilişine veya bu kuruluşların daha kötü koşullarda fon temin etmelerine sebep olmak suretiyle mali durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek genel zararların meydana gelmesine neden olabilecektir. Bu tür haberleri yapanların caydırılabilmesi amacıyla… bir banka hakkında asılsız veya bu kuruluşların itibarını kırabilecek, güvenini sarsabilecek, şöhretine veya servetine zarar verebilecek nitelikte bir haberin yayılması yasaklanmıştır.”

Yukarıdaki verileri ve 74 üncü maddede yer alan düzenlemenin hem lafzı hem de amacı dikkate alındığında, Kanun’un iki farklı hareket tipini ele aldığı ve cezalandırmayı amaçladığı görülmektedir.

Buna göre kanunda, bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine “zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunması” bir “somut tehlike suçu” olarak düzenlenmişken, asılsız haber yayılması açısından ise somut bir tehlikenin varlığını aranmamış, sadece “asılsız haber yayılması” yeterli görülmüş, yani bir “soyut tehlike suçu” ihdas edilmiştir.Suçtan bir zararın meydana gelmiş olması halinde ise, bu, 158 inci maddede bir ağırlaştırıcı neden olarak ayrıca düzenlenmiştir.

Dolayısıyla:

a) Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine “zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunması” iddiası söz konusu ise, eylemin somut olay bazında gerçekten bu niteliklere sahip olup olmadığının özel olarak araştırılması gerekmektedir.

b) Ancak, bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek “asılsız haber” söz konusu ise, artık bunun, “bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek” nitelikte olup olmadığı ayrıca araştırılmayacak, soyut olarak bankanın itibarına, şöhretine veya servetine zarar vermeye elverişli olması yeterli kabul edilecektir.

Başka bir ifadeyle, bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine “zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunması”nda, eylemin “somut” olarak zarara uğratma tehlikesi “yaratması” aranırken; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek “asılsız haber”de, böyle bir tehlike yaratmaya sadece “elverişli” eylemin gerçekleştirilmesi yeterli kabul edilecek, yoksa eylemin somut olayda gerçekten böyle bir tehlike “yaratmış olup olmadığına” artık bakılmayacaktır.

4- 74 üncü maddedeki suçun özel bir hukuka uygunluk nedeni olarak "Haber Alma/vErme Hakkı" ile “Düşünce ve İfade Özgürlüğü”:

Anayasamızın 26 ncı maddesinde, “herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” denmektedir.

Bu hükmün Kanunlarımıza somut olarak yansımış halleri ise şöyledir:

a) Basın Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” .

b) Türk Ceza Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre, “hakkını kullanan kimseye ceza verilmez”. Yani hakkın kullanımı bir hukuka uygunluk nedenidir.

Basının haber verme hakkının söz konusu olabilmesi için ise, bugün hemen hemen herkesin üzerinde mutabık kaldığı kıstaslar şunlardır: “gerçeklik, güncellik, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık ve ölçülülük”. Dolayısıyla 74 üncü maddedeki bir eylem kasten işlense dahi, eğer bu eylem, Basın Kanunu’nun verdiği bir hakkın kullanılması kapsamında ise, bu hukuka uygun olarak kabul edilmelidir.

Yani:

I-Verilen haber veya yapılan yorumun dayandığı maddi olgu gerçek ise,

II- Haberin verilmesinde kamu yararı var ve bu çerçevede haber güncel ise,

III- Nihayet, haberin konusu ile ifade ediliş biçimi arasında düşünsel bağlılık kurulmuş ve ifade ölçülü ise; yani haberin içeriği doğru olsa da abartılı, kamuoyunu belli bir yöne kanalize/tahrik etmeye yönelik, gereksiz yere ağır ve itibar kırıcı ifadeler kullanılmamış ise,

Kanaatimce, 74 üncü maddede yazılı suç oluşmuş kabul edilmemelidir.

Yine kanaatimce, basın için kullanılan ölçütler, “düşünce ve ifade ile bunları yayma özgürlüğü” için de aynen kullanılabilir niteliktedir. Yani burada da, “gerçeklik, güncellik, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık ve ölçülülük” kriterleri aynen uygulanabilir; dolayısıyla, düşünce ve kanaat, “bu kriterlere uygun bir şekilde açıklanmış ve yayılmış” ise, burada da artık bir hukuka uygunluk nedeninden bahsetmek ve eylemi suç olarak kabul etmemek gerekir.

Sonuç ve Kanaatim:

Bankaların itibarlarının, günümüzde vazgeçilmez önemde olduğu ortadadır. Bu nedenle bankaların, özellikle gerçek olmayan haberlerle/verilerle, haksız bir saldırıya ya da fon çekimine maruz kalmaları, bankalar açısından telafisi imkânsız zararlar doğurabilir. Bunun da tüm bankacılık sistemini ve ekonomiyi olumsuz etkilemesi riski vardır. Dolayısıyla, mevcut yaşadığımız ekonomik düzende, bankaların itibarlarının korunması, eş zamanlı olarak, bankalara güvenerek birikimlerini bankada tutan mevduat sahiplerini de korumaktadır. Bu nedenlerle, bankaların itibarlarının ceza hukuku normlarıyla da korunması bir tercih olarak veya doğru kabul edilebilir. Başka bir deyişle, gerçek dışı, asılsız iddialarla ve finansal bir panik yaratacak şekilde, örneğin, bankalara hücum edilmesini körükleyen/öneren bir tutum, tabiidir ki kabul edilemez/edilmemelidir.

Ancak, Bankacılık Kanunu’nun 74 üncü maddesinde yazılı suçun/düzenlemenin, “düşünce ve ifade ile bunları yayma özgürlüğü” ve “basın özgürlüğü” ile de sıkı bir ilişkisi bulunduğu ortadadır.

Bu nedenle ve öncelikle, Bankacılık Kanunu’nun 74 üncü maddesinin "özgürlükçü" bir bakış açısıyla yeniden ele/kaleme alınması ve suçun tanımında, “itibar, şöhret, servet, husus” gibi sübjektif kavramlar yerine, objektif/net kavramların kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca, maddenin başlığında sadece “itibar” kavramı kullanılmış ve bankaların korunması gereken asli özelliklerinin kanaatimce sadece “itibarları” olması gerekir iken; madde metninde, neden “şöhret, servet ve husus” gibi başka kavramlar kullanılmıştır; anlamak mümkün değildir.

Bu düzenlemenin, Yargıtay’ın henüz istikrar kazanmış bir içtihadına konu edilmediği gözetildiğinde, soruşturma ve ilk dereceden başlayarak tüm yargı makamlarınca, özgürlükçü bir bakış açısıyla ele alınması ve “gerçeklik, güncellik, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık ve ölçülülük” kriterleri gözetilerek uygulanması uygun olacaktır. Anayasamızda ve ülke olarak tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde yer alan ilkelerin gerektirdiği yargısal tutum kanaatimce budur.

Nihayet, bankacılık sisteminin düzenlemesinden ve denetlenmesi konusunda yetkili otorite olan BDDK’nın, 27.12.2021 tarihli suç duyurusuna konu ettiği genel bulguları (bunların karartılması ve değiştirilmesi ihtimali bulunmadığını varsayıyorum) veya bu konudaki idari görüşünü, kamuoyuyla paylaşmasında kanaatimce yarar vardır. Böylece kamuoyu, BDDK tarafından “neyin suç olarak görüldüğü” konusunda bilgilenmiş olacaktır. Şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının gerektirdiği tutum kanaatimce budur.

28.12.2021

Atasoy ZER